09 360 31 15
info@basisschool-bevegem.be

zorg.

Onze zorgvisie bestaat uit 3 pijlers: preventieve aanpak, differentiëren en handelingsgericht werken. Een preventieve aanpak op leerbegeleiding start vanuit een positief en krachtig leerklimaat. Dit betekent positieve bekrachtiging naar kinderen toe, leren in een klas met uitdagende materialen, via verschillende werkvormen, met flexibele klasschikking, maar ook leren buiten de klasmuren. Veiligheid en geborgenheid zijn voor ons fundamenten waaruit goed leren ontstaat. Onze school wil een warme gemeenschap zijn waar altijd een warm onthaal is en iedereen zich welkom voelt. Differentiatie betekent voor ons inspelen op instructiebehoeften, interesses en talenten van kinderen, aanbieden van aangepast materiaal, diverse moeilijkheidsgraden, hoeveelheden, coöperatief werken, verbredings- en verdiepingsmateriaal voor kinderen met een leervoorsprong en STICORDI-maatregelen.
De pijlers van het handelingsgericht gedachtengoed zijn ingebouwd in onze zorgstructuur en onze overlegmomenten binnen een schoolspecifiek zorgcontinuüm. Het team werkt systematisch aan het integreren van de uitgangspunten in hun onderwijspraktijk, zowel intern als extern. Met behulp van een goed uitgebouwde zorgstructuur en zorgteam worden onze leerkrachten ondersteund in het inspelen op klas- en leerlingbehoeften. Onze visie op leerbegeleiding en zorg sluit aan op onze algemene schoolvisie waar een warm en sterk schoolklimaat het fundament zijn om te streven naar maximale leerwinst bij al onze leerlingen.

clb.

Naast dagelijkse observaties en evaluatie wordt door de de klastitularis elk trimester een screening gehouden. Deze screenings peilen naar het welbevinden, de betrokkenheid en de competenties van onze kinderen. Daarnaast wordt rekening gehouden met wat het kind op onze school presteert. Al deze gegevens krijgen onze aandacht en worden drie keer per jaar besproken op een multi disciplinair overleg. Dit overleg wordt bijgewoond door de klastitularis, het zorgteam, de directie en de contactpersoon van het CLB. Tijdens dit overleg worden actieplannen opgesteld en wordt bijgestuurd waar nodig. Op deze manier kunnen we elk kind optimaal begeleiden en laten ontwikkelen.
Al de gegevens die we rond onze kinderen verzamelen, geven ons een schat aan informatie en worden nauwkeurig bijgehouden in een individueel leerlingendossier. Dit dossier maakt deel uit van ons kindvolgsysteem. Waar nodig wordt de expertise van het CLB ingeschakeld ter ondersteuning. Indien nodig wordt, in overleg met de ouders en de school, een begeleidend traject uitgewerkt door deskundigen van het CLB. Uiteraard volgen we bij het opmaken van het kindvolgsysteem de wetgeving inzake privacy nauw op en gaan we uiterst discreet om met vertrouwelijke informatie.
translate